Skip to content

De marktautoriteit  OPTA heeft een advies uitgegeven en geeft hierin antwoorden op enkele vragen mbt de cookiewet. Wij hebben de meest belangrijke vragen en antwoorden hier voor u samengesteld:

 

Q: Zijn de regels alleen van toepassing op computers?
Nee, de regels zijn van toepassing op alle randapparatuur van gebruikers zoals onder meer
smartphones, spelcomputers en tablets.

Q: Hoe kan ik als website-eigenaar de nieuwe regel implementeren?
De cookieregels houden een informatieplicht en een toestemmingsvereiste in. Partijen die
cookies plaatsen en lezen moeten duidelijke informatie geven over het feit dat zij cookies gebruiken
en met welk doel. Daarnaast mogen de cookies, behoudens de in de wet opgenomen uitzonderingen,
alleen geplaatst of gelezen worden indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. De
partij die cookies plaatst en leest kan deze toestemming vragen door bijvoorbeeld een pop-up. Als de
gebruiker desgevraagd toestemming geeft, kan deze toestemming worden opgeslagen in een cookie,
zodat het niet nodig is om bij elk bezoek opnieuw om toestemming te vragen.

Q: Voor wie geldt de norm?
Uit de bepaling volgt dat de norm geldt voor een ieder. Dit betekent dat een ieder die gegevens
plaatst of toegang wenst te verkrijgen tot gegevens dient te voldoen aan de regelgeving. Het verbod
geldt derhalve voor zowel de eigenaren van Nederlandse websites als buitenlandse websites. De
eigenaren van de websites zijn het aanspreekpunt voor welke informatie hun site biedt en welke
gegevens de websites wensen op te slaan. Dat zij niet zelf de advertenties op hun website plaatsen
doch dit uitbesteden aan adverteerders al dan niet via advertentienetwerken doet daar niet aan af,
immers de gebruiker bezoekt de website van de website eigenaar en niet de website(s) van de
adverteerder(s).

Q: Hoe zit het met het informeren en toestemming vragen?
De informatieplicht en het toestemmingvereiste vormen de kern van artikel 11.7a Tw. Deze
onderwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar; zonder goede informatie is het niet mogelijk
een rechtsgeldige toestemming te werven. Net zoals bij de regels omtrent het spamverbod uit artikel
11.7 Tw dient er bij artikel 11.7a Tw sprake te zijn van een toestemming die op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens “vrij, specifiek en op informatie berustend” is. Partijen mogen zelf
bepalen op welke wijze de toestemming wordt geworven en informatie wordt verstrekt. Het werven
van een toestemming zal echter net zoals in artikel 11.7 Tw niet kunnen geschieden door middel van
een (vage) verwijzing naar bijvoorbeeld algemene voorwaarden, privacy en/of permission statements;
voor een gebruiker moet de informatie volstrekt helder zijn waarom en waarvoor hij toestemming geeft
en tot hoever de door de gebruiker gegeven toestemming strekt. Voor het werven van een adequate
toestemming en het voldoen aan de informatieplicht zal de informatie daarover derhalve gemakkelijk
te vinden en tevens gemakkelijk te begrijpen moeten zijn. Dit kan afhankelijk zijn van de doelgroep
die men tracht te bereiken.

Q: Hoe voldoe ik aan de informatieplicht?
Om te voldoen aan de informatieplicht van artikel 11.7a, eerste lid, onder a, Tw dient de gebruiker
geïnformeerd te worden omtrent de doeleinden waarvoor de website gegevens wenst op te slaan
en/of toegang tot gegevens wil. Het is belangrijk dat de gebruiker geïnformeerd wordt waarom de
website een cookie plaatst en met welk doel dit gebeurt en de gebruiker zodoende weet waarvoor hij
toestemming geeft. Deze informatie moet altijd op een direct zichtbare plek op de website getoond
worden en geschreven in een bij de doelgroep van de website aansluitend taalgebruik. Informeren
door middel van een globale verwijzing naar algemene voorwaarden, privacy en/of permission
statements is onvoldoende. OPTA beveelt aan om in de informatie alle cookies en/of andere
technieken te benoemen en toe te lichten. Daarbij kunnen zowel de cookies waarvoor toestemming
gevraagd dient te worden als de cookies die vallen onder de technische uitzondering van artikel 11.7,
derde lid, Tw benoemd worden. De gebruiker zal zo optimaal geïnformeerd worden en sneller een
beslissing kunnen maken over het geven van toestemming. Let op: u mag dus na het enkel informeren
nog geen cookie plaatsen, daarvoor is toestemming van de gebruiker nodig.

Q: Kan ik ten aanzien van de informatieplicht over het cookiegebruik in het geval van cookies
van derden volstaan met een verwijzing naar de informatie van deze derden?
Het kan zijn dat (met toestemming) via uw website gegevens van derden worden geplaatst op
randapparatuur van gebruikers. Ook ten aanzien van deze derden dient u te voldoen aan de
informatieplicht zoals deze volgt uit artikel 11.7a, eerste lid, onder a, Tw. Om te voorkomen dat u
integraal alle informatie van deze derden dient op te nemen in uw eigen informatie kunt u daarbij
verwijzen naar de eigen informatie van deze derden. Uiteraard moet ook die informatie van derden
voldoen aan de wettelijke eisen.

Q: Welke sites moeten toestemming vragen om cookies te plaatsen en welke niet?
Elke site moet toestemming vragen, ook overheidsdiensten en buitenlandse sites.

Q: Hoe gaat OPTA handhaven?
OPTA zal niet alleen toezien op het naleven van de informatieplicht maar tevens op de verplichting
dat er sprake moet zijn van toestemming. Enerzijds gaat OPTA inzetten op de verplichting om bij het
plaatsen en lezen van gegevens, waaronder cookies maar ook andere zaken zoals software en apps,
de gebruiker van voldoende informatie te voorzien. Anderzijds gaat OPTA er op toezien dat partijen
zich houden aan de verplichting en in elk geval optreden indien er gegevens worden geplaatst en/of
benaderd waarbij op geen enkele wijze om toestemming is gevraagd.
OPTA zal handhaven op basis van eigen onderzoek en op basis van signalen uit de markt. OPTA
heeft de beschikking over digitale rechercheurs die onderdeel uitmaken van het Team
Internetveiligheid. Tips ten aanzien van mogelijke misstanden rondom de wet kunnen gebruikers
indienen via ConsuWijzer.

Q: Wat is de maximumboete die OPTA op kan leggen?
De wet geeft OPTA de bevoegdheid om bij overtreding van regels in de Telecommunicatiewet boetes
tot maximaal € 450 000 op te leggen. Dit maximum geldt ook voor overtreding van de cookieregels,
maar de hoogte van de boete die daadwerkelijk wordt opgelegd bij een concrete overtreding hangt af
van verschillende factoren. De factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte van de boete bij
een concrete overtreding zijn vastgelegd in de Boetebeleidsregels van OPTA. Naast het opleggen
van boetes kan OPTA ervoor kiezen een partij te waarschuwen of een last onder dwangsom op te
leggen om zodoende een overtreder te doen bewegen zijn overtreding te staken.

De volledige versie kunt u hier van de OPTA website downloaden

Comments

Tell us what do you think.

  1. admin_nl says: August 3, 2012

    Maar in Nederland zal de OPTA binnenkort starten met de controles. Grootste nederlandse sites schenden cookiewet volgens een artikel van Emerce lees verder

    Houd er rekening mee dat de OPTA óók boetes kan opleggen voor cookies die nu niet meer actief zijn. Het kan dus belangrijk zijn bewijs te bewaren van de gegeven toestemming, ook als cookies gewist zijn. Formeel kan men tot vijf jaar teruggaan met boetes. (Natuurlijk niet voor cookies die vóór inwerkingtreding van de cookiewet, 5 juni 2012, zijn geplaatst).

Commentaar

Vertel ons wat je denkt